RESUM DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE JUNY 2017

dissabte, 29 de juliol de 2017

Amb una miqueta de retard us presentem el nostre resum del ple del 29 de Juny.

Es comença el ple aprovant l'acta anterior, i abans de passar al següent, el regidor d'igualtat, Àngel Pous, llegeix la Declaració Institucional pels drets LGTBI. Una part dels assistents al ple protesten, perquè la voluntat de l'Associació LGTBI era que aquest document es presentés com a moció.


El segon punt, "Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la ubicació de clubs i associacions de cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Tordera", es retira del ple donat que la Generalitat acaba d'aprovar una llei en aquest sentit i haurà d'adequar-se l'ordenança a aquesta nova normativa.

3.- Aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal consistent en el Centre de Distribució d'Aliments i Roba "De Tots".

El regidor Àngel Pous explica el punt.

La regidora del PSC Toñi Garcia, comenta la feina de coordinació que s'ha fet entre tots per tal d'aconseguir donar aquest servei als ciutadans de Tordera, d'una manera digne i eficaç.Incomprensiblement, ERC vota en contra. La regidora Anna Serra explica els motius:


4.- Aprovació inicial de l'establiment i prestació del servei públic municipal de Protecció Civil.
5.- Reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tordera com a única associació en l'àmbit de la Protecció Civil vinculada al municipi de Tordera.

Es decideix tractar els dos punts en conjunt, i el regidor Marçal Vilajeliu exposa el punt.

El regidor Rafa Delgado, destaca la importància que el cos de Protecció Civil té pel poble de Tordera, donada la gran extensió de bosc del terme municipal i amb nuclis de població apartats del centre.

6.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 19/2017, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat per transferència entre partides del Pressupost de l'exercici 2016, prorrogat per a l'exercici 2017.

El regidor Marçal Vilajeliu explica els motius d'aquesta transferència entre partides del pressupost prorrogat, que són dos.


Intervé el nostre regidor, Rafa Delgado, que anuncia el vot favorable, i n'explica els motius.

Comunicacions

Institut Tordaria
El regidor Angel Pous, a petició d'alguns pares d'alumnes, explica la situació de les obres d'ampliació de l'institut Tordaria.

Trasllat de l'oficina de l'Organisme de Gestió TributariaMoció d'urgència presentada per Som Tordera
El regidor Salvador Giralt, presenta una moció per demanar un llistat de les propietats immatriculades a nom de l'església catòlica.

Posicionament PSC Tordera a la moció
En Rafa Delgado anuncia el vot favorable, n'explica els motius, i en totes les rèpliques un cop més queda palès que el PSC Tordera, és oposició!

PRECS I PREGUNTES

El regidor Rafa Delgado - Demana més agilitat i millor coordinació en el funcionament de les Taules Socials, ja que la gestió d'aquestes taules afecta directament als ciutadans més desfavorits.


Respon el regidor Angel Pous.


Torna a demanar la paraula el regidor Rafa Delgado, recordant el que es va aprovar anteriorment en el plenari.

El regidor Àngel Pous respon a la rèplica, reconeguen que la segona part dels acords s'ha enrederit.


Demana de nou la paraula el regidor Rafa Delgado, per aclarir més punts.

Resposta del regidor Àngel Pous.

Rèplica final del regidor Rafa Delgado.

En el segon prec, el regidor Rafa Delgado demana l'ampliació del Carril Bici i la creació d'una mesa de mobilitat.


Respon la regidora Silvia CataláPregunta en veu, del regidor Rafa Delgado, sobre les mesures que és prendran per evitar que augmenti l'afectació de la plaga del Tomicus a Tordera.

Respon l'Alcalde Joan Carles Garcia Cañizares.


I aporta més informació sobre el tema, el Regidor Xavier Pla, com a membre del Consell Comarcal.

Prec de la regidoraToñi Garcia per la manca d'horaris a les parades del bus urbà, sobretot a les urbanitzacions.


Respon la regidora Silvia Catalá.


Segon prec de la regidora Toñi Garcia, per demanar que s'incrementi la subvenció que es dóna a l'Associació Por Ellos, ja que estan fent un gran servei al nostre municipi recollint i esterilitzant sobretot gats, donat que el CAAD no es fa càrrec d'aquesta tasca.

Respon el regidor trànsfuga Jose Carlos Villaro.

Prec de la regidora Carmen Fernandez, sobre una tapa de ferro de subministraments trencada, que va estar a punt de causar un accident.

Respon breument el regidor Carles Aulet.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada

Gracias por tu comentario!